Locatie

Knaf Federatie Kantoor

Programma

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van de Historische Auto Ren Club. In deze vergadering zal o.a. een statutenwijziging worden voorgesteld. In het kader van de huidige statuten behoeft een dergelijk besluit tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. In de praktijk is het nooit voorgekomen dat de helft van de leden (450) op een Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. In dat geval wordt dan een 2de vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal leden een dergelijk besluit kan worden genomen. Uit praktische overwegingen wordt deze 2de Algemene Vergadering aansluitend gehouden.

Deze Algemene Vergaderingen zullen plaatsvinden op:


dinsdag 19 november 2019

in het federatiebureau van de KNAF,

Duwboot 85, 3991 CG Houten

Aanvang 20.00 uur
Ontvangst 19.30 uur


 1. 1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Voorstel tot statutenwijziging
  4. Besluit tot bijeenroeping 2de Algemene Vergadering
  5. Sluiting

  2de Algemene Vergadering
  6. Opening en vaststellen agenda 2de Algemene Vergadering
  7. Voorstel tot statutenwijziging
  8. Concept statutenwijziging en vaststelling
  9. Vaststelling notulen statutenwijziging
  10. Conceptwijziging Huishoudelijk Reglement en vaststelling
  11. Financieel verslag 6/2019
  12. Taakverdeling bestuur
  13. Rooster van aftreden
  14. Informatie aanpassing Circuit Zandvoort
  15. Kalender 2020
  16. Vragenronde
  17. Sluiting

  Vanaf vrijdag 1 november 2019 treft u de concept statutenwijziging ter inzage aan op onze website, www.harc.nl onder de button “over de HARC”.


Wij verzoeken u in te zenden stukken vóór 10 november 2019 aan ons te doen toekomen.


Wij vertrouwen er op velen van u te mogen begroeten.


U bent van harte welkom.


Vriendelijke groet,


Jan-Wim Stals

Voorzitter HARC