Locatie

KNAF Federatiekantoor, , Duwboot 85, 3991 CG Houten

Programma

UPDATE 21-02-2019 Toegevoegd Notulen 2018 

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden- vergadering van de Historische Auto Ren Club op,

Dinsdag 12 maart 2019

in het federatiebureau van de KNAF,

Duwboot 85, 3991 CG Houten

Aanvang 20:00 uur
Ontvangst 19.30 uur

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ALV 2018 /file/download/60/Notulen Algemene leden vergadering( 13-03-2018) Final.pdf

4. Jaarverslag 2018 voorzitter

5. Financieel verslag 2018 penningmeester

6. Verslag 2018 kascontrolecommissie

7. Goedkeuring financieel verslag

8. Benoeming leden kascontrolecommissie, zitting hebben de HH. Kees Kneppers en Timo Span

9. Begroting 2019 en vaststellen contributie

10. Verslagen evenementen en activiteiten

11. Vrienden van de HARC

12. HARC Kart Event 2019

13. Kalender 2019

14. Rondvraag

15. Bestuursverkiezing: Kees Kooij is aftredend als voorzitter en herkiesbaar als bestuurslid, het bestuur draagt Jan-Wim Stals voor als nieuwe voorzitter.

16. Sluiting

Het financiële verslag over 2018 is per email opvraagbaar via secretariaat@harc.nl en zal circa twee weken voor de vergadering per e-mail worden toegezonden.

Tevens verzoeken wij in te zenden stukken vóór 5 maart 2019 aan ons te doen toekomen.

Wij vertrouwen er op velen van u te mogen begroeten, u bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Kees Kooij

Voorzitter